Astro Flite

Machine Name

Astro Flite

Manufacturer

Segasa

Year

1974

Comments

Similar to Williams 1974 ‘Strato Flite’